अशुद्ध - शुद्ध शब्द

अशुद्ध - शुद्ध शब्द

✹ अशुद्ध - शुद्ध शब्द का अध्धयन ( ashudh shudh shabd pdf download ) :-

हिंदी भाषा अत्यंत समर्द्ध एवं वैज्ञानिक लिपि वाली भाषा है परन्तु लिखते समय उचित ध्यान न देने के कारण छात्र - छात्राएं प्राय: अशुद्ध शब्द लिखते है | कभी कभी थोड़ी - सी असावधानी से लिखा गया शब्द , अर्थ का अनर्थ देने लगता है | इसलिए यह आवश्यक है कि शुद्ध उच्चारण किया जाए तथा शब्दों को शुद्ध लिखने का अभ्यास किया जाए | कुछ ऐसे अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूपों की तालिका यहाँ दी जा रही है | जिन्हें लिखते समय विदयार्थी प्राय: अशुद्धियाँ करते है |

अशुद्धशुद्धअशुद्धशुद्ध
ऊंचाऊँचाकँगनाकंगना
अगामीआगामीअत्याधिकअत्यधिक
तदोपरांतकतदुपरान्तकदुरावस्थादुरवस्था
महिंदरमहेंद्रसन्हारसंहार
उतपातउत्पातसम्मार्गसन्मार्ग
उपरोक्तउपर्युक्तजगतगुरुजगद्गुरु
निरसनीरसमनहरमनोहर
मन्मुखसम्मुखअँगुलीअंगुली
कँसकंसकँचनकंचन
कांचकाँचचांदचाँद
ठँडाठंडादूंगादूँगा
बांसुरीबाँसुरीगवारगँवार
जहांजहाँपांचवाँपाँचवाँ
रँगरंगशँकरशंकर
संवारनासँवारनाजँगजंग
दांतदाँतपँखपंख
अंधेराअँधेराऊंटऊँट
कँगालकंगालआंखआँख
रँकरंकहंसमुखहँसमुख
अव्यायीभावअव्ययीभावआयेआए
अनुसूयाअनसूयाअहिल्याअहल्या
आयूआयुउन्नतीउन्नति
कवीकविकेन्द्रियकेन्द्रीय/केंद्रीय
कृपालूकृपालुचहरदीवारीचहारदीवारी
दयालूदयालुदावातदवात
नदीयांनदियाँपूरवपूर्व
पत्निपत्नीपशूपशु
पूर्तीपूर्तिप्रदर्शिनीप्रदर्शनी
बिमारबीमारमधूमधु
शक्तीशक्तिसाधूसाधु
हस्तछेपहस्तक्षेपअनुकुलअनुकूल
अलोकिकअलौकिकअहारआहार
आर्शीवादआशीर्वादएक्यऐक्य
कवित्रीकवयित्रीक्षत्रीयक्षत्रिय
गुरूगुरुतत्कालिकतात्कालिक
दिवालीदीवालीनिरिहनिरीह
नराजनाराजपरिवारिकपारिवारिक
परिक्षापरीक्षापरिणीतपरिणति
पुर्णपूर्णपृश्नप्रश्न
बुद्धीबुद्धिव्यक्तीव्यक्ति
सून्यशून्यशूर्यसूर्य
संसारिकसांसारिकअद्वीतीयअद्वितीय
आधीनअधीनअतिथीअतिथि
आजकालआजकलईस्वरईश्वर
ओद्योगिकऔद्योगिकक्रतघ्नकृतघ्न
चहियेचाहियेत्यौहारत्योहार
वैभोवैभवजइसाजैसा
बेठकबैठकमेलामैला
शौतसौतशोचशौच
लोलौलोहलौह
लोकिकलौकिकनोकरनौकर
तोरतौरमोनमौन
दरपनदर्पणपुरानपुराण
भासनभाषणबानबाण
मिसरणमिश्रणमरनमरण
रावनरावणवीनावीणा
वियाकरनव्याकरणहरनहरण
जवजबतवतब
भंवराभँवराफांसीफाँसी
गाँधीगांधीअँगाराअंगारा
अँगुरिअंगुरिआँगूरअंगूर
अँजुलीअंजुलिबिकारविकार
बसिष्ठवसिष्ठबसंतवसंत
कोसकोषदोशद्वेष
भूसनभूषणसंथ्यासन्ध्या
संधीसंन्धिसामाससमास
सानातनसनातनसदश्यसदस्य
शुंदरसुन्दरस्वामिस्वामी
श्वरस्वरसत्गुरुसद्गुरु
शुधारसुधारस्वधीनस्वाधीन
श्यारसियारसूलिसूली
सामलासाँवलासवधानसावधान
शुशोभितसुशोभितविअंजनव्यंजन
दिक्षादीक्षानिरिक्षणनिरीक्षण
पुरुशपुरुषपूज्यनीयपूजनीय
पितांबरपीताम्बरपरलौकिकपारलौकिक
प्राप्तीप्राप्तिप्रभूप्रभु
मुनीमुनिश्रीमतिश्रीमती
शिशूशिशुसामिग्रीसामग्री
उठायेउठाएगयीगई
जाये जाएनयीनई
विंदुबिंदुजोगयोग
जमयमजशोदायशोदा
जमुनायमुनाजजमानीयजमानी
कलसकलशहमेसाहमेशा
शोशकशोषकघोसघोष
दुस्करदुष्करभास्यभाष्य
भगवतभगवत्मूल्यवानमूल्यवान्
इष्ठइष्टप्रविष्ठप्रविष्ट
वरिष्टवरिष्ठओष्टओष्ठ
विशिष्टवशिष्ठछतिक्षति
परिषदपरिषद्पृथकपृथक्
इक्षाइच्छामूर्क्षामूर्छा
अकस्मातअकस्मात्भविष्यतभविष्यत्
कंगाकंघाक्रपणकृपण
बृजब्रजपरमर्थपरमार्थ
भानुदयभानूदयसदोपयोगसदुपयोग
शुभिच्छाशभेच्छाअभ्यूदयअभ्युदय
निस्वार्थनिःस्वार्थनिशेषनिःशेष
निशंकनिःशंकअन्ताकरणअन्तःकरण
निशुल्कनिःशुल्कदुखदुःख
दुशासनदुःशासनमूलतहमूलतः
संविदसंविद्संवतसंवत्
ग्रहस्तीगृहस्थीमनूमनु
वस्तूवस्तुवायूवायु
मधूमधुमृत्यूमुत्यु
सेतूसेतुआंसुआँसू
उल्लुउल्लूकाजुकाजू
कुचकूचखुनखून
खुसटखूसटगुदागूदा
गुलरगूलरचुर्णचूर्ण
जाडूझाड़ूतुफानतूफान
तुलतूलदुषणदूषण
भुषणभूषणनिंबूनीबू
बाबुबाबूबहुबहू
संकाशंकासतशक
साकशाकसिक्षाशिक्षा
सिखरशिखरसाखाशाखा
सिवशिवसीतशीत
सोधशोधसोभाशोभा
स्यामश्यामस्लेसश्लेष
स्वेतश्वेतस्वासश्वास
सायरशायरसिकनशिकन
सरबतशरबतसिकारशिकार
निसादनिषादविसादविषाद
रास्ट्रराष्ट्रग्रिष्मग्रीष्म
मनुस्यमनुष्यभाशाभाषा
पौसपौषअनुष्टानअनुष्ठान
चसकचषकभीषमभीष्म
उष्माऊष्माषटकोणषट्कोण
काष्टकाष्ठसन्तोससन्तोष
स्थाईस्थायीचाहियेचाहिए
घनिष्टघनिष्ठधंदाधंधा
कनिष्टकनिष्ठजिव्हाजिह्वा
ब्राम्हणब्राह्मणश्रेष्टश्रेष्ठ
झूटझूठपथ्थरपत्थर
भूकभूखसीधा साधासीधा सादा
इस्टेशनस्टेशनइस्त्रीस्त्री
पारकपार्कश्रापशाप
महत्वतामहत्तासुरगस्वर्ग
अध्यनअध्ययनपरिछेदपरिच्छेद
अनुछेदअनुच्छेदविछिन्नविच्छिन्न
बिलासविलासबनस्पतिवनस्पति
बाणीवाणीपूर्बपूर्व
बिषविषबनवन
बैदेहीवैदेहीबरसावर्षा
क्रपाकृपाग्रहस्तगृहस्थ
दृष्टीदृष्टिभृष्टभ्रष्ट
रिषि/ऋषीऋषिसृष्टीसृष्टि
कृषीकृषिग्रहीतगृहीत
पैत्रिक पैतृकमात्रिमातृ
रितु/ऋतूऋतुस्मृतीस्मृति
क्रतज्ञकृतज्ञघ्रणाघृणा
प्रथकपृथकरिणऋण
ह्रिदयहृदयअरथअर्थ
करमकर्मकरमधार्यकर्मधारय
परणामप्रणामबजृबज्र
स्त्रोतस्रोतकार्यकर्मकार्यक्रम
परसादप्रसादप्रमात्मापरमात्मा
मरयादामर्यादासमुन्दरसमुद्र
सार्मथ्यसामर्थ्यउत्तरीरणउत्तीर्ण
क्रमशक्रमशःतीवरतीव्र
परसिद्धप्रसिद्धपरीछापरीक्षा
मूरखमूर्खसौहार्दसौहार्द्र
ग्यापनज्ञापन आक्रमनआक्रमण
गनेशगणेशतृनतृण
प्रानप्राणरनभूमिरणभूमि
शरनशरणचरनचरण
गुनगुणनिरीक्षननिरीक्षण
प्रनामप्रणामरामायनरामायण
स्मरनस्मरणकारनकारण
गड़ित/गनितगणितबेड़ीबेणी
वनिकवणिकटिप्पनीटिप्पणी
उजारनाउजाड़नाअसोकअशोक
देसदेशपुस्प/पुश्पपुष्प
सक्ति/शक्तीशक्तिअमावश्याअमावस्या
शंकटसंकटसासनशासन
सामशामआदर्सआदर्श
नमश्कारनमस्कारप्रसंशाप्रशंसा
विशवासविश्वासशुशोभितसुशोभित
सर्मशर्मअभीष्ठअभीष्ट
विशिष्ठविशिष्टघनिष्टघनिष्ठ
श्लिष्ठश्लिष्टनिष्टानिष्ठा
संतुष्ठसन्तुष्टछमाक्षमा
नक्छत्रनक्षत्रछेमक्षेम
लछमीलक्ष्मीछेत्रक्षेत्र
लच्छनलक्षणअजोध्याअयोध्या
जजमानयजमानजोनियोनि
जोग्ययोग्यजमराजयमराज
कुन्डलीकुंडलीमयन्कमयंक
सन्कटसंकटकन्ठकंठ
घन्टाघण्टापन्खापंखा
शन्खशंखसून्डसूँड
मन्डलमण्डलसन्सारसंसार
हिन्साहिंसाकाड़नाकाढ़ना
टेड़ाटेढ़ाखिढ़कीखिड़की
बूढाबूढ़ाचढनाचढ़ना
पौढ़प्रौढ़मड़नामढ़ना
अगनीअग्निउज्वलउज्ज्वल
चिन्हचिह्नमध्यान्हमध्याह्न
स्वास्थयस्वास्थ्यउपलक्षउपलक्ष्य
कृप्याकृपया
अरपनअर्पणअनभिग्यअनभिज्ञ
अपरान्हअपराह्नअभिशेकअभिषेक
अनुग्रहीतअनुगृहीतअनुवादितअनूदित
अन्तर्कथाअन्तःकथाअकृतिमअकृत्रिम
अनाधिकारअनधिकारअनुशरणअनुसरण
अपन्हुतिअपह्नुतिअसुद्धअशुद्ध
आर्दआर्द्रआल्हादआह्लाद
आतीथेयआतिथेयआकंक्षाआकांक्षा
आट्टारिकाअट्टालिकाआधिक्यताआधिक्य
अवश्यकीयआवश्यकअन्तराष्ट्रीयअन्तर्राष्ट्रीय
अक्षादनआच्छादनअध्यात्मकआध्यात्मिक
अजीवकाआजीविकाअदितीयअद्वितीय
अमिसआमिषअराधनाआराधना
आसाआशाअसाढ़आषाढ़
शमसानश्मशानउलंघनउल्लंघन
उन्मिलितउन्मीलितउरिणउऋण
उरमिलाउर्मिलाउदिग्नउद्विग्न
उपरऊपरउदेश्यउद्देश्य
ऐकदन्तएकदन्तएश्वर्यऐश्वर्य
ऐतीहासिकऐतिहासिककुवलकुंअर
कोशिल्याकौशल्याकृत्यकृत्यकृतकृत्य
करोणकरोड़केंद्रीयकरणकेंद्रीकरण
कियारीक्यारीक्रिपाकृपा
कीर्तकीर्तिकृयक्रय
कंहइयाकन्हैयाकालीदासकालिदास
कर्तव्यपालनकर्तव्य-पालनईर्षाईर्ष्या
उपाशनाउपासनाउद्धरड़उद्धरण
गायिकीगायकीगृहणीगृहिणी
गौवेंगायेंगरुणगरुड़
गरीष्ठगरिष्ठगोपनियगोपनीय
चन्चलचंचलछुधाक्षुधा
ज्योत्सनाज्योत्स्नाजमाताजामाता
जाग्रतिजागृतिजात्याभिमानजात्यभिमान
जगत जननीजगज्जननीजगधात्रीजगद्धात्री
जगधात्रीजगद्धात्रीतलावतालाब
त्यज्यत्याज्यतरुछायातरुच्छाया
तत्कालिकतात्कालिकतृकालत्रिकाल
तलासीतलाशीतृगुनत्रिगुण
तिलांजलीतिलांजलिदारिद्रतादरिद्रता
देश-निकालादेशनिकालादृस्टव्यद्रष्टव्य
द्रष्यदृश्यदोसदोष
द्रिगदृगधनुशधनुष
धिमान्धीमान्धराहरधरोहर
निलकंटनीलकंठनीवारड़निवारण
नीरवाणनिर्वाणनिस्चेस्टनिश्चेष्ट
नरायननारायणनबाबनवाब
निःपराधनिरपराधनिर्दयीनिर्दय
निष्कपटीनिष्कपटनारिनारी
निरोग्यनिरोगपतीतपतित
पुष्पवलिपुष्पावलीप्रेयसिप्रेयसी
प्रतीज्ञाप्रतिज्ञाप्रत्यछप्रत्यक्ष
प्रशन्नप्रसन्नप्राशादप्रासाद
पुरष्कारपुरस्कारपोशाकपोषाक
पदमिनीपद्मिनीपरीणामपरिणाम
पृष्टपृष्ठपयपानपयःपान
पिताभक्तिपितृभक्तिअतिश्योक्तिअतिशयोक्ति
पौरुसपौरुषपरिसदपरिषद
परेमप्रेमपुलिंगपुल्लिंग
पिशाचिनीपिशाचीप्रदेसिकप्रादेशिक
प्रमाणिकप्रामाणिकप्राज्वलितप्रज्वलित
प्रतिछायाप्रतिच्छायाबृक्षवृक्ष
वीराजमानविराजमानवाल्मीकीवाल्मीकि
वाहनीवाहिनीब्रम्हणब्राह्मण
ब्राम्हाब्रह्मावीधिविधि
व्यापितव्याप्तबहुल्यताबहुलता
विस्लेशणविश्लेषणबहिस्कारबहिष्कार
विशेसविशेषभस्मिभूतभस्मीभूत
भव-सागरभवसागरमहात्ममाहात्म्य
मृत्युूजयमृत्युञ्जयमान्यनीयमाननीय
मनोयोग्यमनोज्ञमेनहतमेहनत
मन्त्रीमंडलमंत्रिमंडलमट्टीमिट्टी
महायग्यमहायज्ञयद्यापियद्यपि
योधायोद्धायसयश
यावतजीवनयावज्जीवनयशलाभयशोलाभ
यसस्वीयशस्वीराजनैतिकराजनीतिक
राजागणराजगणराजऋषिराजर्षि
विरहणीविरहिणीविसमृतविस्मृत
वीदेहविदेहविकाशविकास
विशमविषमवेषवेश
व्यवहारिकव्यावहारिकशिरोपीड़ाशिरःपीड़ा
शशीशशिशताब्दिशताब्दी
शान्तमयशान्तिमयसाप्ताहीकसाप्ताहिक
सन्याससंन्याससौख्यतासौख्य
स्वास्थस्वास्थ्यसाम्यतासाम्य
संग्रहितसंगृहीतसर्वससर्वस्व
हतिबुद्धहतबुद्धिहिरण्यकश्यपहिरण्यकशिपु
ऋषीकेसऋषिकेशस्वछस्वच्छ
सन्चारसंचारस्थितीस्थिति
सतीगुणसत्वगुणसमिक्षासमीक्षा
संभवतहसम्भवतःसहिश्णुसहिष्णु
सम्वादसंवादसौन्दर्यतासुंदरता
सम्राज्यसाम्राज्यसौजन्यतासौजन्य
सार्वजनीकसार्वजनिकस्वालम्बनस्वावलम्बन
सहीत्यिकसाहित्यिकसन्मानसम्मान
श्रृंगारऊपर इमेज में देखेंश्रंगारऊपर इमेज में देखें
गत्यावरोधगत्यवरोधबदामबादाम
स्वभाविकस्वाभाविकस्वध्यायस्वाध्याय
व्यवसायिकव्यावसायिकनीतीनीति
तिथीतिथिशान्तीशांति
प्रीतीप्रीतिप्रतिक्षाप्रतीक्षा
सूचि-पत्रसूची-पत्रभानूभानु
हेतूहेतुबंधूबंधु
सिंधूसिंधुवैश्यावेश्या
योवनयौवनपुजारनपुजारिन
कुमुदनीकुमुदिनीरचयता
रचियता
रचयिता
पहिननापहननावापिसवापस
आंधीआँधीअंगीठीअँगीठी
मुत्रमूत्रमुलमूल
मुलीमूलीलट्टुलट्टू
सुफीसूफीसुबासूबा
शूरसूरएनकऐनक
अय्याशऐयाशचेनचैन

Download PDF✻ इन्हें भी पढ़े :-

रस/रस के प्रकार - उदाहरण सहित
विशेषण की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण
सर्वनाम की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण
क्रिया की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण
वाक्यांश के लिए एक शब्द
अनेकार्थक शब्द
पर्यायवाची शब्द एवं उनके उदाहरण
कारक की परिभाषा, भेद एवं उनके उदाहरण

एक टिप्पणी भेजें (0)
और नया पुराने